بازی های IO به مدل تانک ها

بازی های تانک های قوی

داخل تانک خود شوید به جنگ بپیوستید و شروع به مبارزه کنید. توپ ها را بارگیری کنید و دقیقا مثل ارتش واقعی دشمنان خود را تیراندازی کنید. تانک و توپ ها را بهتر کرده ودر صحنه به شکست ناپذیر تبدیل شوید.

بازی های دیگر که به شما علاقه دارند

Close Menu