بازی های IO به مدل سلیتر

بازی های سلیتر جالب و اعتیاد آور

بازی های سلیتر(مار) IO از سریال بازی های اگاریو که می شناسید را بازی کنید. خوراک به مار خود دهید و آن را تبدیل به بزرگترین در صحنه کنید، مواظب مارهای بزرگ باشید و مارهای کوچک تر از خود را نابود کنید تا شما قهرمان بازی شوید

بازی های دیگر که به شما علاقه دارند

Close Menu